Zorg en begeleiding

Wat mag je van ons verwachten als je kind hoogbegaafd is, dyslexie heeft, te kampen heeft met leer- of gedragsproblemen? We geven daar hieronder meer informatie over. Als Johan Frisoschool maken we gebruik van interne en externe zorgmogelijkheden. Ons zorgnetwerk zetten we graag voor je zoon of dochter in.

Passend onderwijs

De overheid heeft bij scholen een zorgplicht neergelegd. Daarmee wil zij bereiken dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. Dat scholen onderwijs op maat bieden. Dat zij niet langer uitgaan van de beperking van een kind, maar juist van zijn mogelijkheden en van de onderwijsbehoefte. Ook als Johan Frisoschool spannen wij ons in om ieder kind passend onderwijs te bieden. Daarbij worden we ondersteund door het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Waar een kind welke passende ondersteuning kan vinden, hebben de scholen binnen dit samenwerkingsverband vastgelegd in het zogenoemde ondersteuningsprofiel.

Extra ondersteuning

Elke leerkracht op onze school werkt met een groepshandelingsplan. Daarin staat welke ondersteuning een kind nodig heeft en op welk niveau de leerkracht de lesstof aan dat kind moet geven. Hij of zij geeft dus aan elke groep gedifferentieerd onderwijs. Onderwijs op vaak wel drie niveaus. Maar wat als jouw kind meer nodig heeft dan die niveaus? Meer dan de eigen juf of meester kan bieden? In dat geval schakelt de leerkracht de intern begeleider in. Deze is ervoor opgeleid om kinderen die extra hulp nodig hebben te begeleiden. De intern begeleider overlegt regelmatig met de leerkracht over de didactiek en pedagogiek die je zoon of dochter nodig heeft. De IB’er kan – als dat wenselijk is – ook een individueel handelingsplan opstellen voor je kind. Dat krijg je als ouder te lezen. In dat plan beschrijft de IB’er de specifieke situatie van je zoon of dochter en de manier waarop de leerkracht de lesstof aan je kind moet aanbieden.

Meer uitdaging nodig

Terwijl anderen nog bezig zijn met een opdracht, is je zoon of dochter misschien al klaar. Dat gebeurt niet één keer, maar regelmatig. Je kind heeft meer uitdaging nodig dan de gewone lesstof kan bieden. In dat geval geeft de leerkracht hem of haar extra, verdiepende leerstof. Vindt jouw zoon of dochter ook in de verdiepende stof nog te weinig uitdaging, dan kan het vanaf groep 5 naar de project-plusgroep gaan. Twee keer per week gaat hij of zij de klas uit om te werken aan een project op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. De resultaten van zo’n project presenteren de kinderen met behulp van een PowerPointpresentatie, een toneelstukje of door proefjes te demonstreren.

Bijzondere kwaliteiten

Het kan ook zijn dat je kind zich stierlijk zit te vervelen: alles is veel te makkelijk! Je zoon of dochter heeft dan wellicht bijzondere kwaliteiten. Is misschien uitzonderlijk begaafd. Om hem of haar gemotiveerd te houden voor school en voor schoolwerk, heeft hij of zij hulp nodig. Deze begeleiding vraagt van zowel de ouders als de school veel aandacht, overleg en onderling vertrouwen. Als je zoon of dochter zo’n bijzondere kwaliteit heeft, geven wij het kind ruimte voor eigen initiatieven. We ontwikkelen voor het kind speciale activiteiten, in de eigen groep én daarbuiten.

Dyslexie

Heeft je kind moeite met lezen en schrijven? Dan kan het zijn dat het een beelddenker is. Helemaal niet ernstig. Beelddenkers leren anders dan andere kinderen. Meer informatie over beelddenken vind je door op voorgaande link te klikken. Het kan ook zijn dat je zoon of dochter dyslectisch is. In groep 4 kan dyslexie worden vastgesteld. Zo’n onderzoek wordt vergoed vanuit het basispakket van je ziektekostenverzekering als de school constateert dat de leesproblemen echt hardnekkig zijn. Die hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie. Bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Leer- of gedragsproblemen

Het kan zijn dat je kind gecompliceerde leer- of gedragsmoeilijkheden laat zien. Wij schakelen dan in samenspraak met de ouders een externe deskundige in. Deze professional adviseert ons als school en jou als ouder over hoe wij het beste met deze problematiek om kunnen gaan. 

Leerlingdossier

In een zorg- en begeleidingstraject ontvangen en verzamelen we veel gegevens van je zoon of dochter. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over zijn of haar gezondheid. Of aan intakegegevens, gespreksverslagen en toetsresultaten. Al deze data bewaren we in zijn of haar persoonlijke leerlingdossier. Dit dossier mag alleen worden ingezien door de ouders, de eigen leerkracht, de intern begeleider en door personen aan wie wij wettelijk verplicht zijn om inzage in het dossier te geven.

Het dossier geven we aan het einde van groep 8 door aan de vervolgschool. Zelf vernietigen wij de gegevens wanneer de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn is verstreken.