Missie

Wij verzorgen goed doordacht onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. In alle leerjaren begeleiden we hen zo, dat zij tot optimale groei en bloei kunnen komen. Samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn daarbij belangrijke principes. We werken met een onderwijsaanbod dat leerlingen uitdaagt om op gezonde wijze te presteren.

ADW_140507_Reportage_013Visie

De Johan Frisoschool is een (protestants) christelijke basisschool met een sterk oecumenisch karakter. Dat betekent dat de leerlingen op onze school uit gezinnen met verschillende geloven komen. Ook ouders en kinderen die zich niet met een kerk verbonden voelen, zijn van harte welkom. Wij verwachten van iedereen die bij de school betrokken is, respect voor de christelijke identiteit en voor de uitgangspunten en doelstellingen van de school.

We maken ons sterk voor  een goed leefklimaat waarin kinderen kunnen leren en presteren. Voor de leerlingen geldt dat ze rekening met elkaar (moeten) houden, zodat ieder kind zichzelf kan zijn op school.

Ouders hebben een belangrijke rol in het voorleven en overdragen van normen en waarden. Deze zijn op school én thuis belangrijk!

In een veilige leeromgeving kan er effectief en zinvol worden geleerd. Op school en in de klas oefenen leerlingen behulpzaam te zijn, meelevendheid te tonen, zelfbeheersing en incasseringsvermogen en zich te gedragen volgens de afspraken. Zij leren daarover met elkaar te praten en anderen te waarderen.

Op de Johan Frisoschool houden we rekening met verschillen in mogelijkheden en wensen van leerlingen. Niet ieder kind werkt in hetzelfde tempo. Naast de verplichte basisleerstof voor iedereen, is er voor de leerlingen ruimte  voor eigen initiatief. De leerkracht geeft instructie aan de hele groep, aan kleinere groepjes of individuele instructie. Opdrachten worden waar nodig aangepast. Zo denken we de betrokkenheid bij en de motivatie voor het schoolwerk te verhogen.

ADW_140507_Reportage_033Aanpak

We zien het als onze opdracht elk kind een goede basis voor het verdere leven mee te geven. Dat betekent dat we in school omstandigheden creëren, waarin kinderen kunnen groeien en bloeien. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Prettige sfeer

Ouders ervaren de sfeer op de Johan Frisoschool als positief. In een prettige sfeer komt een kind tot bloei en kan het optimaal leren. Wij creëren een veilige sfeer waarin kinderen zichzelf mogen zijn en stappen kunnen zetten. Kinderen mogen op school hun blijdschap en verdriet delen. We besteden aandacht aan fouten vergeven en een ander iets gunnen.

Rust en structuur

Kinderen zijn gebaat bij rust en structuur, daar hechten we veel waarde aan. Het klinkt wat ouderwets maar wat goed is, moet je niet overboord gooien. We hanteren duidelijke schoolregels en creëren rust en structuur in onze manier van werken en gezelligheid in de groepen. Kinderen weten waar ze aan toe zijn.

Kwaliteit telt

Kinderen verdienen goed onderwijs. Rekenen en taal zijn belangrijk, die basis moet gewoon goed zijn. Natuurlijk vernieuwen we ons onderwijs voortdurend, zo leren de kinderen inmiddels vanaf groep 1 Engels. We passen ons onderwijs alleen aan als de kinderen er beter van worden. Trends gaan daarom deels aan ons voorbij.

Naast het verzorgen van goed onderwijs, vinden wij het belangrijk om ouders inzicht te geven in onze werkwijze en resultaten.

Goede onderwijsvoorzieningen

Goed onderwijs vraagt goede faciliteiten. Onze scholen zijn goed onderhouden en modern toegerust met allerhande ICT-apparatuur en digiborden.

Team

Wij zorgen voor goed onderwijs en voor een veilig schoolklimaat!

arv_3394