ADW_140507_Reportage_007Extra ondersteuning

De leerkrachten werken met groepshandelingsplannen. In dit plan staan gegevens over welke extra ondersteuning een kind nodig heeft en op welk niveau de lesstof gegeven moet worden. Soms hebben kinderen meer hulp nodig, meer dan de leerkracht kan bieden in de eigen groep. In dat geval wordt de intern begeleider (IB’er) ingeschakeld.

Onze IB-er is opgeleid om leerlingen die extra hulp nodig hebben te begeleiden. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de IB’er en de leerkracht op het gebied van didactiek en pedagogiek. Als het nodig is, stelt de IB’er met de groepsleerkracht een individueel handelingsplan op voor het kind. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en zij krijgen gelegenheid om het handelingsplan te lezen. In dit plan wordt de specifieke situatie van de leerling beschreven en ook de manier waarop de lesstof moet worden aangeboden.

Ook leerlingen met bijzondere kwaliteiten hebben extra hulp nodig. In sommige gevallen is er sprake van uitzonderlijke begaafdheid. Dat vereist van ouders en school veel aandacht, overleg en onderling vertrouwen. Wij geven deze kinderen ruimte voor eigen initiatieven en ontwikkelen voor hen speciale activiteiten, zowel in de eigen groep als daarbuiten.

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan de reguliere lesstof kan bieden, krijgen van de eigen leerkracht extra, verdiepende leerstof aangeboden. Voor groep 5 t/m groep 8 zijn er de zogenaamde project-plusgroepen. De kinderen die nog onvoldoende uitdaging ervaren in de verdiepende leerstof, werken twee keer per week buiten de groep aan een project op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Deze kinderen presenteren de opbrengst van het project in hun groep met behulp van een PowerPoint presentatie, een toneelstukje of het demonstreren van proefjes.

ADW_140507_Reportage_049Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Een kind met dyslexie heeft lees- en spellingsproblemen.

Dyslexie kan in groep 4 worden vastgesteld. Uit het basispakket van de ziektekostenverzekering kan een onderzoek naar dyslexie worden vergoed, indien school de hardnekkigheid van de leesproblemen constateert en kan aantonen. Hardnekkigheid van de problemen is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Leer- of gedragsproblemen

Soms zijn leer- of gedragsmoeilijkheden van kinderen zo gecompliceerd, dat specifieke hulp van buiten de school nodig is. Dan schakelen we, in samenspraak met de ouders, een extern deskundige in die de school en de ouders kan adviseren omtrent de problematiek.