ADW_140507_Reportage_003Ziekmelden

Wilt u als uw kind ziek is, dit voor half negen aan ons doorgeven? Dan weet de leerkracht tijdig dat uw kind niet op school komt.

Locatie Noord: 0317-419774 of 0317-844471

Locatie Zuid: 0317-415011 of 0317-843530

Locatie West: 0317-450376 of 0317-844981

Verlof aanvragen

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin zij 5 jaar zijn geworden. Buiten de normale vakanties mogen geen extra vrije dagen worden gegeven. Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk die in de schoolgids staan vermeld. Mocht u verlof aan willen vragen voor uw kind, vul dan het formulier verlofaanvraag in en geef dit aan de directeur.