Kwaliteit van onderwijs

Onderwijskwaliteit is voor ons de uitkomst van een dynamisch proces. Een proces waaraan zowel de school als de ouders, de leerlingen en de overheid bijdragen. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden, zijn een veilige omgeving, een open sfeer en actuele onderwijsexpertise nodig. Aan elk van deze drie elementen besteden wij continu zorg. Die gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot goede eindtoetsresultaten.

Ben je geïnteresseerd in de eindtoetsresultaten van onze school? Ga dan eens rustig grasduinen op de website Scholen op de kaart. Je zult ontdekken dat die resultaten ruim boven de ondergrens liggen die de onderwijsinspectie heeft gesteld. Daar zijn we heel blij mee. Daar zijn we ook trots op. Het is het resultaat van een gezamenlijke inspanning in het dynamische onderwijsproces. Als school nemen wij de verantwoordelijkheid om leerkrachten te scholen en bij te scholen. Om onze specialistische expertise te bewaren en uit te breiden. Om onze onderwijsmethoden steeds weer tegen het licht te houden. Om dus kritisch te blijven kijken naar onze eigen rol in het onderwijsproces. 

Toetsing van leerlingen

Daarnaast vinden we het belangrijk om de ontwikkeling van onze leerlingen objectief te volgen. We laten hen in dat kader regelmatig toetsen maken voor onder meer rekenen, lezen en taalvaardigheid. Het zijn zowel toetsen die horen bij de gebruikte lesmethoden als methode-onafhankelijke Cito-toetsen. Omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, beginnen we spelenderwijs met toetsen in de kleutergroepen. Het maken van toetsen is een formeel onderdeel van het leren. We doen ons best om dat onderdeel zo ontspannen mogelijk plaats te laten vinden. Want kinderen laten het beste zien wat ze in hun mars hebben als ze gewoon zichzelf kunnen zijn. 

Rapport, meer dan een bundeling cijfers

Een aantal keren per jaar geven we de resultaten van de kinderen weer in het rapport. Dat is meer dan het gemiddelde van een bundeling cijfers. Voordat het rapport van je zoon of dochter wordt opgesteld, overleggen duo-leerkrachten met elkaar. Als zij dat wenselijk vinden, raadplegen zij de intern begeleider. In zo’n overleg gaat het zeker niet alleen om de toetsresultaten. Ook het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van uw kind zijn dan onderwerp van gesprek. Uiteindelijk leidt dit tot een rapport. Dat bespreken we met jou tijdens een 10-minuten gesprek. Denk je op grond van eigen observaties dat tussentijds een gesprek nodig is, dan kun je daarvoor een afspraak maken, bijvoorbeeld tijdens de warme inloop ’s morgens aan het begin van de schooldag. Andersom kan ook de leerkracht daartoe het initiatief nemen wanneer hij of zij denkt dat dit nodig is.

Naar een andere basisschool?

Als je gaat verhuizen, kan dit betekenen dat wij afscheid moeten nemen van je zoon of dochter. Dat je je kind moet aanmelden op een andere basisschool. De leerkracht maakt dan een onderwijskundig rapport op. Hij of zij vermeldt daarin alle gegevens over je zoon of dochter die relevant zijn voor de nieuwe school. Wij sturen dit rapport daar naartoe. Het zal een plaats krijgen tijdens het intakegesprek. 

De waarde van het leerlingvolgsysteem

Gedurende zijn of haar schoolloopbaan volgen wij de ontwikkeling van je zoon of dochter. Deze gegevens slaan wij op in ons leerlingvolgsysteem. Het is belangrijke informatie die een rol kan spelen bij het geven van een passend schooladvies voor het voortgezet onderwijs. In dat advies is voor ons de Cito-eindtoets dus niet leidend. Die eindtoets, die we afnemen in groep 8, is een momentopname, net als de Cito-entreetoets die de kinderen in groep 7 maken. Ons schooladvies delen we met jou vóórdat we de Cito-eindtoets bij de zoon of dochter afnemen.

Schooladvies en vervolgonderwijs

Voordat je het weet, zit je zoon of dochter in groep 8. Het vervolgonderwijs komt in beeld. Het zoeken naar een passende school is een spannende tijd. Waar voelt je kind zich thuis? Waar zal het op z’n tenen moeten lopen? Waar krijgt het te weinig uitdaging? Als ouder heb je natuurlijk een goede kijk op wat je kind aankan en wat niet. Wij ondersteunen je graag in die zoektocht met ons schooladvies. Het is prachtig wanneer school en ouders ook aan het einde van de basisschooltijd in het belang van het kind samen kunnen optrekken. 

Voorafgaand aan het schooladvies

Om een goed onderbouwd schooladvies op te stellen, vindt er eerst een overleg plaats tussen de leerkrachten, de intern begeleider, de locatieleider en zo nodig de directie. In dat overleg stellen we bij ieder kind z’n werkhouding aan de orde, z’n motivatie en betrokkenheid, z’n interesses, z’n speciale begaafdheden en/of belemmeringen en z’n schoolresultaten. Op basis van dat overleg stellen we een voorlopig schooladvies op. Dat bespreken we met de ouders. Hun mening en argumentatie voegen we toe aan het definitieve schooladvies. 

Verantwoordelijkheden

Met ons schooladvies schrijven wij je niets dwingend voor. Als ouder bepaal je – al dan niet in overleg met je kind – bij welke school voor voortgezet onderwijs jij je zoon of dochter aanmeldt. Wij hebben ook geen invloed op een toelatingsbesluit. Of je kind wordt toegelaten of niet, beslist de school van je keuze helemaal zelf.